Cơ cấu tổ chức và biên chế

Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục Thủy sản có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chi cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc và ban hành qui chế làm việc của Chi cục; tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục theo quy định hiện hành.

c) Các Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

2. Các Phòng chuyên môn:

– Phòng Hành chính, Tổng hợp.

– Phòng Nuôi trồng thủy sản.

– Phòng Khai thác và Phát triển nguồn lợi thủy sản.

– Phòng Thanh tra, pháp chế.

3. Đơn vị đơn vị trực thuộc Chi cục:

-Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh.

Chi cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Chi cục và ban hành quy chế làm việc của Chi cục.

Các đơn vị trực thuộc Chi cục Thủy sản là đơn vị dự toán báo sổ, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý là: Trưởng và Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Chi cục thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo và người lao động việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác do Chi cục trưởng quyết định.

4. Biên chế:

Biên chế Chi cục Thủy sản là biên chế công chức do Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao trong tổng biên chế công chức của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.