3.QD v.v thanh lap Ban quan ly dieu hanh ISO

04.QD v.v phan cong nhiem vu dai dien lanh dao

55.QD ban hanh bo tai lieu he thong quan ly chat luong

56.QD cong bo he thong quan ly chat luong

ban cong bo chi cuc thuy san

07-QT-TT-nội-bộ (1)

06 QT TT nội bộ tiếp nhận và trả KQ be ca 1

05 QT TT nội bộ tiếp nhận và trả KQ cac nhan dong vat quy hiem co nguon goc tu tu nhien – Copy

04 QT TT nội bộ tiếp nhận và trả KQ cac nhan dong vat quy hiem co nguon goc tu NTTS

03 QT TT nội bộ tiếp nhận và trả KQ cơ sở ntts (3)

02 QT TT nội bộ tiếp nhận và trả KQ cơ sở san xuat thuc an san pham xu ly mt

01 QT TT nội bộ tiếp nhận và trả KQ cơ sở uong duong (1)

09-QT-TT-nội-bộ (1)

08-QT-TT-nội-bộ (1)

Copy of UBNDtinh858 (1)

QD cong bo TTHC (1)1782

print
Facebook Comments