Ngày 19 tháng 10 năm 2020 UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2490/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và Bãi bỏ 15 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số: 1263/QĐ- UBND ngày 25/5/2015, 1346/QĐ-UBND ngày 25/5/2015, 1345/QĐ-UBND ngày 06/6/2017, 441/QĐ-UBND ngày 27/02/2018, 727/QĐ-UBND ngày 09/4 /2018, 2317/QĐ-UBND ngày 21/9/2018, 3413/QĐ-UBND ngày 17/12/2018, 858/QĐ-UBND ngày 17/4/2019, 1782/QĐ-UBND ngày 09/7/2019, 2667/QĐ- UBND ngày 19/9/2019, 3069/QĐ-UBND ngày 21/10/2019, 3872/QĐ-UBND ngày 27/12/2019, 89/QĐ-UBND ngày 15/01/2020, 442/QĐ-UBND ngày 05/3/2020, 858/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 về việc công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; TTHC bãi bỏ lĩnh vực: Bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm, Kiểm lâm, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Chi tiết tại đây

TIN KHÁC