Ngày 29/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh năm 2020 tại Quyết định số 690/QĐ-UBND. Theo đó, văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ có 79 văn bản (33 Nghị quyết; 46 Quyết định), văn bản QPPL hết hiệu lực một phần có 11 văn bản (01 Nghị quyết; 10 Quyết định), trong đó: lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 08 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (02 Nghị quyết; 06 Quyết định), cụ thể:

(1) Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh quy định về một số khu vực, hình thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác và kích thước tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác trong các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực và được thay thế bằng  Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

(2) Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hết hiệu lực và linhc vực này được áp dụng theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

(3) Ngoài ra, còn một số văn bản QPPL khác trong danh mục được ban hành kèm theo Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 29/3/2021.

Chi tiết nội dung Quyết định xem tại đây

Phụ lục Danh mục văn bản xem tại đây

Tấn Hổ

print
Facebook Comments

TIN KHÁC